Det är inte särskilt ofta som Google uppdaterar sina riktlinjer för webbansvariga (Google webmaster guidelines), och ofta är ändringarna väldigt små. Det handlar ofta om klargöranden än om några större nyheter. Men den senaste uppdateringen av riktlinjerna är annorlunda. Den innehåller några helt nya punkter, ett flertal klargöranden, uppdelning av tidigare riktlinjer, kombinationer av tidigare riktlinjer och ett par punkter som har tagits bort helt och hållet.

Jag baserar den här analysen på den utmärkta genomgång som Barry Schwartz gjorde för SEO Roundtable förra veckan. Det är bitvis en ren översättning av hans text, men med mina egna kommentarer och med den extra dimensionen att jag jämför den engelska ursprungstexten och den svenska översättningen (som bitvis är under all kritik).

De stora nyheterna är att de nya riktlinjerna nu formellt adresserar HTTPS, mobil sökmotoroptimering och  tillänglighet. Sammanfattningsvis kan man säga att de nya riktlinjerna i ännu högre grad fokuserar på on-site och on-page-faktorer.

 

Helt nya riktlinjer

Vi börjar med nyheterna:

Om HTTPS

Använd säkra webbplatsanslutningar med HTTPS om så är möjligt. Att kryptera information som skickas mellan webbplatsen och användaren är att rekommendera vid webbkommunikation.

På engelska:

If possible, secure your site’s connections with HTTPS. Encrypting interactions between the user and your website is a good practice for communication on the web.

Att ha en säker, SSL-krypterad webbplats som använder HTTPS är alltså nu en officiell riktlinje från Google, och att detta stycke har lagts till i riktlinjerna för webbansvariga måste ses som en stark rekommendation. Google lägger sällan till nya riktlinjer, och när det görs, så ligger det en hel del tankekraft bakom beslutet. Det börjar alltså bli dags att ta det där svåra beslutet att byta till HTTPS. Gråzonen krymper, som Barry Schwartz på SEO Roundtable uttrycker det.

Detta sätter i sin tur tummen i ögat på mediabyråerna som måste se över vilka annonssystem de använder. För det finns inget sämre än att blanda HTTPS med vanliga HTTP-anslutningar.

 

Om mobil sökmotoroptimering

Ta hänsyn till alla slags enheter och storlekar när du designar webbplatsen, såväl stationära datorer som surfplattor och smartphones. Testa hur sidorna fungerar på mobila enheter med testverktyget för mobilanpassade sidor och få feedback på vad som behöver åtgärdas.

På engelska:

Design your site for all device types and sizes, including desktops, tablets, and smartphones. Use the mobile friendly testing tool to test how well your pages work on mobile devices, and get feedback on what needs to be fixed.

Det här är första gången Google nämner mobiler i sina riktlinjer för webbansvariga. Men nu när Google officiellt uppmanar oss att se till att sajten fungerar i olika typer av skärmar så är det hög tid att ta itu med den mobila närvaron. Mobil sökmotoroptimering är inte annorlunda, men mobil formgivning är det, och det är många svåra val som måste göras framöver, om du inte har börjat än.

 

Om tillgänglighet

Se till att läsare med nedsatt syn har nytta av sidorna. Du kan till exempel testa hur sidorna fungerar med en skärmläsare.

På engelska:

Ensure that your pages are useful for readers with visual impairments, for example, by testing usability with a screen-reader.

Om det är något jag glädjer mig åt, så är det att Google nu, för första gången, lägger fokus på tillgänglighet. Mest för att webben ska kunna användas av alla, men också för att det, för mig, tyder på att Google inte är så bra på att hantera Ajax som de låtsas ibland.

 

Om tydlighet

Gör det viktiga innehållet på webbplatsen synligt som standard. Google kan genomsöka HTML-innehåll som gömmer sig i navigeringsobjekt som flikar eller expanderbara avsnitt, men vi anser att sådant innehåll är mindre lättillgängligt för användarna och att den viktigaste informationen bör vara synlig i sidans standardvy.

På engelska:

Make your site’s important content visible by default. Google is able to crawl HTML content hidden inside navigational elements such as tabs or expanding sections, however we consider this content less accessible to users, and believe that you should make your most important information visible in the default page view.”

Denna nya punkt har jag redan avhandlat i detalj. Det är det kanske mest omvälvande tillskottet som jag ser det. Nu duger det inte längre med att lägga någonting tidigt i koden men sent på sidan, eller synligt först efter ett klick på en flik eller en visa mer-länk. Och jag har redan sett vad som kan hända med länkar som inte visas på sidan. (Det är också ganska ironiskt att Google faktiskt själva gömmer de enskilda riktlinjerna bakom en rubrik som måste fällas ut för att man ska kunna läsa dem.)

 

Förändrade och tydligare riktlinjer

Om interna länkar och avsaknaden av sådana

Kontrollera att alla sidor på webbplatsen går att nå via en länk från en annan sida som går att hitta. Hänvisningslänken ska innehålla text eller (för bilder) ett alt-attribut som har relevans för målsidan.

(Brukade vara: ”Skapa en webbplats med tydlig hierarki och textlänkar . Varje sida bör vara tillgänglig från minst en statisk textlänk.”)

På engelska:

Ensure that all pages on the site can be reached by a link from another findable page. The referring link should include either text or, for images, an alt attribute, that is relevant to the target page.”

(Brukade vara ”Make a site with a clear hierarchy and text links. Every page should be reachable from at least one static text link.”)

Här har två förändringar gjorts. Dels har riktlinjen gjorts begripligare, genom en tydligare hänvisning till vikten av ankartexter och ALT-taggar samt den engelska formuleringen ”findable” istället för att prata om en ”statisk textlänk” (dock inte lika tydligt  i den svenska översättningen). Förändringen antas i andra uttolkningar ha sitt ursprung i att statiska länkar inte är det enda som Google använder för att hitta och indexera längre, medan jag känner att det med denna skrivning blir tydligare att sidor som saknar länkar visserligen kan hittas, men att Google anser dem vara mindre viktiga än sidor som faktiskt är länkade från andra sidor på sajten.

Den andra skillnaden är att den här riktlinjen har delats upp i två delar. Den tidigare versionen talade om ”en tydlig hierarki”, vilket har flyttats. Se nedan.

 

Om xml- och html-sitemaps

(Här blir det tydligt att Googles översättare, ibland har lite svårt med terminologin.)

Tillhandahåll en webbplatskartfil med länkar till de viktiga sidorna på webbplatsen. Tillhandahåll också en sida med en lista över länkar till de sidorna i ett format som en människa kan läsa (detta kallas ibland ett webbplatsindex eller en kartsida).

På engelska:

Provide a sitemap file with links that point to the important pages on your site. Also provide a page with a human-readable list of links to these pages (sometimes called a site index or site map page).

Här kombineras två olika riktlinjer till en. I den föregående versionen av Googles riktlinjer fanns det två olika stycken som på engelska lydde:

”Offer a site map to your users with links that point to the important parts of your site. If the site map has an extremely large number of links, you may want to break the site map into multiple pages.”

och

”Submit a Sitemap using Google Search Console. Google uses your Sitemap to learn about the structure of your site and to increase our coverage of your webpages.”

I den senaste versionen av Googles riktlinjer finns fortfarande två olika riktlinjer om sitemaps (en för människor och en för sökmotorer) men det är faktiskt lite intressant att de lade till meningen om sökmotor-varianten till riktlinjen för sitemaps för människor.

 

Om antalet länkar på en sida

Ha inte överdrivet många länkar på en sida (högst ett par tusen).

På engelska:

Limit the number of links on a page to a reasonable number (a few thousand at most).”

Jag minns när riktlinjerna för några år sedan tyckte att 100 länkar var lagom. Detta uppdaterades så småningom, på engelska, till ”a reasonable amount of links”. I den här versionen är det alltså ”högst ett par tusen” som gäller.

 

Om robots.txt

Här kan den svenska och engelska textern läsas väldigt olika.

Med filen robots.txt på webbservern kan du förhindra att sökvägar med ett oändligt antal sidor, t.ex. sidor med sökresultat, genomsöks. Därmed kan du utnyttja genomsökningen bättre. Håll robots.txt-filen aktuell. Läs mer om hur du hanterar genomsökning med robots.txt. Testa vad robots.txt-filen täcker och att syntaxen i den är rätt med testverktyget för robots.txt.

På engelska:

Use the robots.txt file on your web server to manage your crawling budget by preventing crawling of infinite spaces such as search result pages. Keep your robots.txt file up to date. Learn how to manage crawling with the robots.txt file. Test the coverage and syntax of your robots.txt file using the robots.txt testing tool.”

Den tidigare (engelska) versionen löd:

”Make use of the robots.txt file on your web server. This file tells crawlers which directories can or cannot be crawled. Make sure it’s current for your site so that you don’t accidentally block the Googlebot crawler. Visit http://code.google.com/web/controlcrawlindex/docs/faq.html to learn how to instruct robots when they visit your site. You can test your robots.txt file to make sure you’re using it correctly with the robots.txt analysis tool available in Google Search Console.”

Tre förändringar: Främst det märkliga borttagandet av rådet att inte blocka Googlebot, introduktionen av den engelska termen ”crawl budget” som helt saknas på svenska samt introduktionen av termen ”infinite spaces” som på svenska har tolkats till ”sökvägar med ett oändligt antal sidor” som t.ex sökresultat.

 

Om title-element och ALT-attribut

Använd <title>-element och alt-attribut som är beskrivande, korrekta och inte för allmänna.

På engelska:

Ensure that your title elements and alt attributes are descriptive, specific, and accurate.

Stycket har lagt till ordet ”specific” på engelska vilket har blivit ”inte för allmänna” på svenska. Så här lydde den tidigare riktlinjen:

”Make sure that your title elements and ALT attributes are descriptive and accurate.”

 

Om bilder, video och strukturerade data

Följ våra riktlinjer för bilder, video och strukturerad data.

På engelska:

Follow our recommended best practices for images, video, and structured data.

Här har Google stramat upp rekommendationen. Nu ska vi inte bara läsa (”review”) rekommendationerna utan faktiskt också följa dem.

 

Om publiceringssystem

Oj! Här har den svenska översättaren gått vilse i tolkningen av originalet.

Om du använder ett innehållshanteringssystem (t.ex. Wix eller WordPress) ser du till att det skapar sidor och länkar som kan genomsökas av sökmotorer.

På engelska:

When using a content management system (for example, Wix or WordPress), make sure that it creates pages and links that search engines can crawl.

Den tidigare engelska texten lydde:

”If your company buys a content management system, make sure that the system creates pages and links that search engines can crawl.”

Nyheten är alltså att två enskilda CMS nämns i riktlinjerna. I den svenska översättningen låter det som att Google rekommenderar oss att använda WordPress and Wix medan den engelska texten enbart tar upp dem som exempel, och pålägger oss skyldigheten att kontrollera att sajten utvecklas på ett sätt så att Google kan genomsöka sidorna. Visst är WordPress, rätt använt, oftast bra. Men jag har sett WordPress-sajter som nästan helt har förstört möjligheten till synlighet. Sökmotorvänligheten är visserligen inbyggd, men det är upp till utvecklarna att inte bygga bort den, och till sajtägarna att faktiskt skapa innehåll på rätt sätt. Wix har jag ingen som helst erfarenhet av, men efter denna översättningsmiss känner jag att det tarvas en utvärdering av Wix, som väl genast börjar använda denna rekommendation i sin marknadsföring.

wordpress-wix

 

Om laddningstider, CSS och JavaScript

Du kan hjälpa Google att få en klar bild av webbplatsens innehåll genom att tillåta att alla tillgångar på webbplatsen som inverkar väsentligt på sidrenderingen får genomsökas. Det kan till exempel vara CSS- och JavaScript-filer som påverkar tolkningen av sidan. Googles indexeringssystem renderar en webbsida på samma sätt som en användare skulle se den. Det inkluderar bilder och CSS- och JavaScript-filer. Om du vill se vilka sidor som Googlebot inte kan genomsöka eller felsöka direktiven i robots.txt-filen använder du rapporten om blockerade resurser i Search Console och verktygen Hämta som Google och testverktyget för robots.txt.

På engelska:

To help Google fully understand your site’s contents, allow all site assets that would significantly affect page rendering to be crawled: for example, CSS and JavaScript files that affect the understanding of the pages. The Google indexing system renders a web page as the user would see it, including images, CSS, and JavaScript files. To see which page assets that Googlebot cannot crawl, or to debug directives in your robots.txt file, use the blocked resources report in Search Console and the Fetch as Google and robots.txt Tester tools.”

Den största skillnaden här är att CSS och JS lyfts fram som resurser som kan påverka sidrenderingen. Ett förtydligande av den tidigare versionen helt enkelt. En annan förändring är att verktyget för att hämta som Google med Search Console lyfts fram.

 

Om reklamlänkar (eller är det köpta länkar?)

Vidta rimliga åtgärder för att förhindra att annonslänkar på sidorna påverkar sökmotorns rankning. Du kan till exempel förhindra att en sökrobot följer annonslänkar med hjälp av robots.txt eller rel=”nofollow”.

På engelska:

Make a reasonable effort to ensure that advertisement links on your pages do not affect search engine rankings. For example, use robots.txt or rel=”nofollow” to prevent advertisement links from being followed by a crawler.

Det här är den tidigare, så kryptiska hänvisningen till länkförsäljning. Den tidigare originalversionen löd:

”Make reasonable efforts to ensure that advertisements do not affect search engine rankings. For example, Google’s AdSense ads and DoubleClick links are blocked from being crawled by a robots.txt file.”

Detta är en relativt stor förändring. Dels är den tydligare. Dels är det första gången som rel=”nofollow” nämns i Googles riktlinjer.

 

Om text istället för bild för viktigt innehåll

Sträva efter att använda text i stället för bilder vid visning av viktiga namn, länkar och viktigt innehåll. Om du måste använda text i bilder infogar du en kort beskrivande text med hjälp av alt-attributet.

På engelska:

Try to use text instead of images to display important names, content, or links. If you must use images for textual content, use the alt attribute to include a few words of descriptive text.

En liten förändring som i huvudsak går ut på att faktiskt skriva en kort beskrivande ALT-text. Den tidigare versionen tyckte bara att vi skulle överväga att göra det.

 

Om trasiga länkar

Kontrollera att alla länkar går till sidor som finns på webben. Använd giltig HTML.

På engelska:

Ensure that all links go to live web pages. Use valid HTML.”

Den tidigare versionen var formulerad så att den verkade handla om dålig html-kod:

”Check for broken links and correct HTML.”

Nu finns större emfas på giltig HTML och att termen ”brutna länkar” har bytts ut mot formuleringen om att länkar ska gå till sidor som fortfarande finns på webben, vilket ju iofs är ett mer allmänspråkligt sätt att säga åt oss att fixa våra brutna länkar. (Och sajter som den här, som har länkat till olika media och bloggar genom åren, är fulla av dem. Ett ständigt dåligt samvete.)

 

Om laddningstid

Optimera tiden det tar att läsa in sidan. Snabba webbplatser ger nöjda användare och höjer kvaliteten på webben som helhet (särskilt för dem med långsam internetanslutning). Google rekommenderar att du testar sidornas prestanda med verktyg som PageSpeed Insights och Webpagetest.org.

På engelska:

Optimize your page loading times. Fast sites make users happy and improve the overall quality of the web (especially for those users with slow Internet connections). Google recommends that you use tools like PageSpeed Insights and Webpagetest.org to test the performance of your page.

Här har Google helt enkelt tagit bort referenser till gamla verktyg som Google tidigare tillhandahöll men som inte längre utvecklas.

 

Riktlinjer som har separerats från tidigare riktlinjer (uppgraderats till egna punkter)

Utforma webbplatsen så att det finns en tydlig sidhierarki.

På engelska:

Design your site to have a clear conceptual page hierarchy.

Det här stycket har brutits ut från det tidigare stycket som på engelska löd:

”Make a site with a clear hierarchy and text links. Every page should be reachable from at least one static text link.”

Det engelska uttrycket ”conceptual” har utelämnats ur den svenska översättningen, men tillför en spännande dimension till originalet.

 

Borttagna riktlinjer

Om dynamiska URLar

If you decide to use dynamic pages (i.e., the URL contains a ”?” character), be aware that not every search engine spider crawls dynamic pages as well as static pages. It helps to keep the parameters short and the number of them few.

Även om det en gång var Altavistas oförmåga att tolka dynamiska URLar som gjorde att läsliga URLar så populära, så har de dynamiska URLarna överlevt, och Google har ju iofs aldrig haft några problem med dem. De har nu, i andra kanaler, förklarat att de alltid kommer att premiera den kortaste URLen om de hittar två URLar med samma innehåll, samtidigt som de inte har några problem ens med verkligt långa URLar idag. Så stycket har väl helt enkelt blivit obsolet.

 

Om robots.txt

Use robots.txt to prevent crawling of search results pages or other auto-generated pages that don’t add much value for users coming from search engines.

Hela detta stycke har tagigs bort, men bitvis ersatts av det nya stycket som talar om ”preventing crawling of infinite spaces” utan att vara lika explicit.

Grattis, om du har läst allt det här. Och tack. Du är troligen lika nördig som vi är. Det gillar vi.

// Nikke Lindqvist